Oferta wydawnicza rok 2022

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE/HOUSING ENVIRONMENT


100 pkt w wykazie czasopism naukowych w 2021 r.
Ministerstwa Edukacji i Nauki

OFERTA WYDAWNICZA NA ROK 2022
„SAKRUM W ŚRODOWISKU MIESZKANIOWYMˮ

„WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA W PRZESTRZENI MIASTA”

Szanowni Państwo,                   

W 2022 r. redakcja planuje wydanie kolejnych numerów czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, dla których przewidziano dwa tematy wiodące: Sakrum w środowisku mieszkaniowym oraz Współczesna architektura mieszkaniowa w przestrzeni miasta.

Podsumowując ubiegłe dwie dekady dwudziestego pierwszego wieku można zauważyć, także w skali świata, stały postęp w kształtowaniu architektury mieszkaniowej w zakresie rozwiązań ekologicznych, dążenia do optymalnych warunków życia ludzi w środowisku mieszkaniowym w powiązaniu z naturą oraz dbałość o przestrzeń publiczną.

U progu trzeciej dekady można spodziewać się dalszego ekologicznego, humanistycznego i przyjaznego zagospodarowania przestrzeni publicznych w mieście w ścisłym związku z przyrodą. Jak również wielofunkcyjnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i architektoniczno-urbanistycznych, bezkolizyjnych z dominacją ruchu pieszego.

Wydarzenia ostatnich dwóch lat, okres pandemii i zamknięcia sprawił, że obecnie społeczeństwo inaczej spogląda na własne środowisko mieszkaniowe. Miejsce zamieszkania stało się również miejscem pracy i spędzania czasu wolnego i powinno spełniać coraz funkcji, a najbliższe otoczenie domu czy mieszkania jest także się miejscem codziennej rekreacji i odpoczynku.

Redakcja spodziewa się od Państwa próby interdyscyplinarnego określenia współczesnych trendów w kształtowaniu przestrzeni miejskich z udziałem atrakcyjnie ukształtowanej architektury mieszkaniowej powiązanej z zielenią. Redakcja oczekuje od Państwa materiałów związanych z tematyką środowiska mieszkaniowego, oryginalnych, wysokiej jakości, z uwzględnieniem m.in. własnej działalności naukowej stanowiącej podsumowanie badań, bądź twórczości projektowej. Zgłoszenia pełnych tekstów artykułów  wg wymagań redakcyjnych przyjmujemy do 31.03.2022 r., po weryfikacji przesłanego tematu tekstu i ewentualnych uwagach Redakcja przesyła artykuły do recenzji (do 30.04.2022 r.). Nadesłane artykuły będą weryfikowane przez Redakcję pod kątem zgodności z tematyką czasopisma i tematem wiodącym, strukturą artykułu naukowego, formatem cytowań i bibliografii w stylu Harvard.

Warunki publikacji artykułu

Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z przypisami oraz bibliografią. Teksty artykułów musza mieć charakter i strukturę odpowiadającą wymaganiom tekstu naukowego z odpowiednią ilością załączonych pozycji bibliograficznych. Objętość całości tekstu naukowego wraz z przypisami, bibliografią i opisami ilustracji, dostarczonego przez autora musi zawierać min. 15 tys. znaków (bez spacji) w języku polskim oraz odpowiadające mu tłumaczenie na język angielski. Redakcja publikuje pełne teksty w języku polskim i angielskim dostarczone przez autora według wymogów technicznych określonych w załączniku opublikowanym na stronie internetowej czasopisma:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/szablon-wydawniczy

Autor/autorzy zobowiązani są podpisać oświadczenie autorskie, które jest dostępne w załącznikach na stronie internetowej czasopisma w zakładce redakcyjnej.

Obecnie redakcja przyjmuje materiały od autorów do kolejnych numerów w 2022. Koszt opublikowania artykułu wraz z ilustracjami wynosi: 1550,00 PLN netto (+23% VAT)

Redakcja wystawia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na osobę/instytucję wpłacającą.

Zgłoszenia tekstów do kolejnych numerów czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment będą się odbywać poprzez rejestrację na stronie czasopisma i przesłanie abstraktu w systemie OJS:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/user/register

Zapraszamy do zgłaszania artykułów do numerów w roku 2022, pierwszy termin zgłaszania pełnych tekstów artykułów to 31.03.2022 r. Artykuły  przesłane po tym terminie będą warunkowo kwalifikowane do publikacji w razie wolnych miejsc w kolejnych numerach.  Autor zgłaszający tekst do czasopisma zobowiązany jest do:

- przesłania pełnego tekstu artykułu w języku polskim i angielskim z zaznaczeniem tematu wiodącego na rok 2022 po zalogowaniu się w systemie na stronie czasopisma, wypełnionego wg wymogów redakcji zamieszczonego na stronie w części dla autorów w zakładce Redakcja (w przypadku problemów z obsługą systemu OJS proszę zgłoszenia kierować na e-mail korespondencyjny Redakcji)

Redakcja przyjmuje tylko pełne teksty artykułów w języku polskim i angielskim zgłoszone wg formularza znajdującego się na stronie.

- uiszczenia opłaty za publikację w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez Redakcję ( po recenzji artykułu i ewentualnych korektach)

Wpłaty należy dokonać na konto:

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Alior Bank SA oddział w Krakowie, ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków

z dopiskiem: Wydawnictwo Housing Environment

Uwaga: Pełne teksty artykułów nadesłane poprzez system OJS strony internetowej czasopisma zgodnie z wymogami technicznymi są poddawane procedurze recenzji niezależnie od dokonania wpłaty.

Tylko teksty opracowane zgodnie z szablonem wydawniczym wymaganym przez redakcję zostaną przesłane do recenzji.

W ramach opłaty publikacyjnej redakcja zapewnia autorowi: publikację artykułu po pozytywnej recenzji w czasopiśmie drukowanym, nadanie publikacji identyfikatora DOI, zamieszczenie numeru ORCID, egzemplarz autorski czasopisma, publikację artykułu w cyfrowym wydaniu czasopisma naukowego oraz zamieszczenie artykułu we współpracujących z czasopismem bazach danych w celu popularyzacji Państwa dorobku naukowego.

Procedura recenzowania

  • Każdy artykuł jest recenzowany w systemie double-blind peer review przez niezależnych recenzentów.
  • W przypadku tekstów nadesłanych z zagranicy, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji innej niż narodowość autora pracy.
  • Recenzja artykułu ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
  • Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji i formularz recenzji jest podany na stronie https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/procedura-recenzowania,
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji są ujawniane raz w roku do publicznej wiadomości. Lista recenzentów współpracujących dla poszczególnych wydań „Środowiska Mieszkaniowego” publikowana jest na stronie internetowej czasopisma: https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/lista-recenzentow .

 

Szczegółowe warunki techniczne dla publikacji artykułu są zamieszczone w załączniku lub są do pobrania na stronie internetowej czasopisma. Artykuły nie przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonie wydawniczym nie będą przekazywane do recenzji:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/instrukcje-dla-autorow

https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/szablon-wydawniczy

Serdecznie zapraszamy środowisko naukowe, a także architektów i urbanistów oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno – architektonicznym do publikacji na łamach czasopisma naukowego „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment”. Wszelkich dodatkowych informacji udziela redakcja czasopisma telefonicznie lub e-mailem.

Adres redakcji:

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego,Politechnika Krakowska

ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków

tel. 12 628 24 33, fax. 12 628 20 22            

e-mail: housingenvironment@pk.edu.pl,

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko

Z poważaniem

 

Redaktor Naczelny                                                                          Redaktor

Wacław Seruga                                                                                Elżbieta Kusińska