Trzydziesty szósty numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest trzecim kwartalnikiemw 2021 roku, którego tematem wiodącym jest hasło;„przestrzeń, architektura, natura”.
Przestrzeń, architektura, natura to pojęcia, które określają wszechstronne wzajemne relacje zachodzące w kształtowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz założeń architektoniczno-urbanistycznych, na określonychobszarach terenów dotyczących działalności człowieka. Mających szczególny wpływ na jakość środowiska mieszkaniowego, decydują o jego kompozycji i pięknie, ładzie przestrzennym, harmonii z otoczeniem etc. Mają także wpływ na jakość struktur przestrzennych w strefach zurbanizowanych i siedliskach ludzkich oraz percepcję i jakość życia człowieka.

Opublikowane: 2021-12-30