Formularz recenzji

Pobierz formularz recenzji

„ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE – HOUSING ENVIRONMENT”
FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU
Zwracamy się z prośbą o recenzję artykułu, który wpłynął do naszej redakcji. Prosimy
o ocenę wg poniższego wzoru i ewentualne podanie własnych uwag. Recenzja będzie
dostępna dla autora artykułu.
Redakcja


Tytuł: ……………………………………………………………………………………………
Proszę zaznaczyć X wg oceny:
1. Tak 2. Raczej tak 3. Raczej nie 4. Nie
• Czy treść artykułu jest zgodna z tematem?
1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..
• Czy tytuł artykułu jest zgodny z treścią opracowania?
1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..
• Czy artykuł posiada wartość merytoryczną/dotyczy ważnego zagadnienia?
1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..
• Czy cel artykułu jest jasno i czytelnie sformułowany?
1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..
• Czy język i stylistyka pracy jest poprawna?
1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..
• Czy materiał ilustracyjny jest podany w sposób czytelny?
1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..
Ocena końcowa:
□ Akceptacja bez poprawek
□ Przyjąć po korekcie ( proszę uzasadnić ):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
□ Odrzucić
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na publikację mojego nazwiska w spisie recenzentów.
Podpis recenzenta