(1)
Jagiełło - KowalczykM. XXI Wiek a Funkcjonalno- -Przestrzenne Problemy Wenecji. ŚM 2020.