Środowisko Mieszkaniowe / Housing Enviroment jest cyklicznym, interdyscyplinarnym czasopismem naukowym (kwartalnikiem). Wydawcą czasopisma jest Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, a siedziba redakcji znajduje się w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Jest to publikacja całkowicie dwujęzyczna (polsko-angielska), zarejestrowana w systemie ISSN oraz e-ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka.

Cel i misja czasopisma to zwrócenie szczególnej uwagi na współczesne środowisko mieszkaniowe jako podstawowy obszar funkcjonowania człowieka we współczesnym mieście. Tematyka ta jest bardzo szeroka i interdyscyplinarna w badaniach naukowych i łączy ze sobą realizacje architektoniczno-urbanistyczne, zagadnienia planowania przestrzennego, socjologii miasta oraz estetyki, a także techniki informacyjne związane z zarządzaniem miastem.Czasopismo jest poświęcone twórczości architektoniczno-urbanistycznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, jak i problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

Czasopismo Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment posiada charakter naukowy.  Publikowane są w nim oryginalne teksty polskich i zagranicznych autorów. Wydawnictwo adresowane jest do pracowników naukowych (nie tylko z obszaru architektury i urbanistyki, ale również psychologów, socjologów, planistów itd.), doktorantów, studentów wydziałów architektury oraz architektów i urbanistów, jak również  wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania.

Podstawowym warunkiem opublikowania materiałów nadsyłanych przez autorów jest ich naukowy charakter i zgodność tematyki z profilem czasopisma. Wszystkie teksty są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych i w całości publikowane w języku polskim i angielskim. Od drugiego półrocza 2019 artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review.

Nakład czasopisma jest kolportowany do ośrodków akademickich w Polsce oraz bibliotek Wydziałów Architektury. Czasopismo posiada również wydanie cyfrowe, w którym zamieszczane są pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w poszczególnych numerach. Teksty opublikowane w czasopiśmie do 2019 roku udostępniane są w otwartym dostępie na zasadzie tzw. otwartego dostępu gratis. Począwszy od 2020 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Creative Common (CC BY-NC-ND). Polityka czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Envrionment jest zgodna z wytycznymi MNiSW dotyczącymi otwartego dostępu do publikacji naukowych.Środowisko Miszkaniowe / Housing Environment wdraża etyczne zasady w procesie wydawniczym oraz w przypadku wykrycia nadużyć przy publikowaniu prac naukowych. Zasady etyczne stosowane przez redakcję opierają się na wytycznych opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics).Czasopismo naukowe  Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN, w 2021 r. czasopismo uzyskało 100 punktów. Wydawnictwo zostało beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również indeksowane przez bazy danych: BazTech, BazHum, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, ERICH PLUS oraz na portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.