Zasady przyjmowania artykułów do druku

Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem o charakterze naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą mieć charakter naukowy, tzn. prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z przypisami oraz bibliografią.

Tematyka poszczególnych wydań czasopisma ogłaszana jest raz w roku na stronie internetowej wydawnictwa w zakładce Oferta Wydawnicza. W ofercie opisany jest tytuł wiodący numerów na kolejny rok oraz zagadnienia tematyczne, do których powinni się odnosić autorzy.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Ofercie Wydawniczej określa się terminy na przesyłanie abstraktów proponowanych artykułów. Autorzy, którzy chcą opublikować artykuł w czasopiśmie „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” są zobowiązani dotrzymywać terminów określonych na przesłanie abstraktu. Po otrzymaniu od Redakcji informacji o zaakceptowaniu abstraktu, autor jest zobowiązany dotrzymać terminu nadesłania pełnego tekstu artykułu wraz z tłumaczeniem zgodnie z wymogami wydawniczymi określonymi w Szablonie Wydawniczym dostępnym na stronie czasopisma.

Artykuły, które przejdą pozytywnie procedurę recenzowania, procedurę sprawdzenia przez system antyplagiatowy oraz spełniają wymogi techniczne kierowane są do druku. Redakcja stosuje wysokiej jakości system antyplagiatowy Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate.

Autorzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za publikację, określonej każdorazowo w Ofercie Wydawniczej na dany rok oraz do podpisania oświadczenia autorskiego dostępnego na stronie czasopisma. W przypadku niedotrzymania ww. wymogów Redakcja może odmówić publikacji artykułu.

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują egzemplarz drukowany czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment. Tekst jest również publikowany w formacie pdf w elektronicznym wydaniu czasopisma na stronie www:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko

Wszyscy autorzy, którzy chcą publikować w czasopiśmie „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment musza spełniać kryteria autorstwa. Redakcja będzie przeciwdziałała wykrytym przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”

Zapora „ghostwriting”

Redakcja przestrzega jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania poszczególnych publikacji ( wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp. ), co jest przejawem etycznej postawy pracownika naukowego i dobrych obyczajów w nauce.

Przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”

„Ghostwriting” występuje w przypadku, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez  ujawniania  swojego   udziału   jako   jeden   z   autorów   lub   bez   wymieniania   jego   roli  w podziękowaniach od redakcji.

„Guest autorship” występuje w przypadku, gdy udział autora publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

Aby zapobiec przypadkom „ghostwritng”, „guest authorship” redakcja czasopisma postanowiła wdrożyć poniższe wymagania:

  • Wymagamy od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wymagane    jest    podanie    dla    wszystkich    autorów:    afiliacji,    kontrybucji  ( tzn. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych  w publikacji ). Całą odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł.
  • Redakcja przestrzega zasady, że „ghostwriting”, „guest autorship” jest przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów ( np. instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. ).
  • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki naukowej.
  • Redakcja powinna być poinformowana o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo – badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Redakcja w przypadku podejrzenia o plagiat, podejrzenia o sfabrykowanie danych, podejrzenia o występowaniu „ghostwriting” lub „guest authorship” lub innych nadużyciach dotyczących treści lub autorów artykułów będzie stosowała procedury opracowane przez COPE (Committee on Publication Ethics) i stosowane w spornych kwestiach wydawniczych.

Opis procedur dostępny jest na stronie COPE:

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Adres Redakcji:

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechnika Krakowska
Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel: (48-12) 628-24-33
fax: (48-12) 628-20-22

e-mail: a-32@pk.edu.pl housingenvironment@pk.edu.pl