Zasady etyki wydawniczej

Redakcja czasopisma Środowisko Mieszkaniowe / Housing Enviroment kieruje się zasadami, określonymi przez Kodeks Postępowania COPE (Committee on Publication Ethics). https://publicationethics.org/

Polityka redakcyjna

 • Stosowana polityka redakcyjna jest niezależna od wydawcy.
 • Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Komitet Redakcyjny. Zasady kwalifikowania artykułów do druku są transparentne.
 • Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Komitet Redakcyjny bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma.
 • Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych.
 • Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych artykułów.
 • Czasopismo publikuje tylko artykuły recenzowane.
 • Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne, podejmowane przez Komitet Redakcyjny.
 • Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Powinności autorów

 • Na stronie internetowej są zamieszczone wskazówki dla autorów.
 • Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie.
 • Redakcja przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.
 • Prawa autorskie oraz odpowiedzialność autora są określone ustawą – Prawo autorskie (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zasady recenzowania tekstów

 • Artykuły przesłane do publikacji w czasopiśmie Środowisko Mieszkaniowe / Housing Enviroment podlegają dwustopniowej procedurze recenzowania.
 • Najpierw sporządza się recenzję wewnętrzną. Recenzję wewnętrzną sporządza wyznaczony przez Redaktora Naczelnego członek Komitetu Redakcyjnego.
 • W przypadku, gdy recenzja wewnętrzna jest pozytywna, artykuł zostaje przesłany do recenzentów zewnętrznych. Jeżeli recenzja wewnętrzna jest negatywna, autor jest informowany o odmowie publikacji oraz jej powodach.
 • Recenzję zewnętrzną sporządza w systemie double-blind peer review niezależnie od siebie dwóch recenzentów. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
 • Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia krytycznych uwag.
 • Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Komitet Redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu.
 • Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień, manipulacji danymi, powinni zwracać uwagę na podawanie źródeł i aktualność powoływanych przepisów prawnych.
 • Recenzenci oceniając artykuł zgodnie z posiadaną wiedzą i terminowo zwracają uwagę na oryginalność i przydatność tekstów dla nauki i praktyki.
 • Redakcja zapewnia w okresie recenzowania ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji.

Obowiązki członków Komitetu Redakcyjnego

 • Członkowie Komitetu Redakcyjnego są specjalistami w problematyce czasopisma.
 • Do zadań członków Komitetu Redakcyjnego należy poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów.
 • Członkowie Komitet Redakcyjnego odpowiadają za przyjęcie do druku bądź odrzucenie artykułu. Dokładają wszelkich starań w celu wykrywania plagiatów i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów w odniesieniu do odrzucanych lub akceptowanych artykułów.
 • Obowiązkiem Redakcji jest ochrona danych osobowych.
 • Redakcja ma obowiązek podjąć działania, polegające na odrzuceniu artykułu w przypadku podejrzenia, że artykuł jest plagiatem oraz w przypadkach tego wymagających zwrócenia się do stosownych instytucji o zbadanie sprawy.

Etyka wydawnicza i własność intelektualna

 • Redakcja monitoruje przestrzeganie Zasad Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów i członków Komitetu Redakcyjnego.
 • Zachowane są normy etyczne, intelektualne i standardy edytorskie.
 • Redakcja używa wszelkich możliwych środków do wykrywania plagiatów.
 • W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym artykule, jeśli jest to potrzebne, redakcja publikuje odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania.