Szablon wydawniczy

Pobierz szablon wydawniczy

Tytuł/Tittle:………………………………………………………………………

Autor/Author:…………………………………………………………………………………..

Afiliacja (stopień naukowy, pełna nazwa instytutu/wydziału/uczelni/innej jednostki):

…………………………………………………………………………………………………...

Afilliation (academic degree, full name of the institute/faculty/university/other facility):

…………………………………………………………………………………………………...

Orcid:………………………………………..

E-mail:……………………………………….

 Streszczenie: (maks. 1000 znaków ze spacjami)

……………………………………………………………………………………………………………

Abstract: (max. 1,000 characters with spaces)

……………………………………………………………………………………………………………

Słowa kluczowe: (min 3):

……………………………………………………………………………………………………………

Keywords: (min. 3)

……………………………………………………………………………………………………………

Pełny tekst artykułu (tekst powinien być podzielony na sekcje rozpoczynające się wstępem/wprowadzeniem oraz kończące podsumowaniem. Tytuły poszczególnych podrozdziałów muszą być pogrubione w osobnym wierszu. Należy stosować przypisy bibliograficzne w tekście w stylu Harvard opisanym na końcu tekstu. Maksymalna ilość znaków: 15 tys. znaków bez spacji. Pod tekstem polskim należy umieścić jego tłumaczenie w języku angielskim)

Wprowadzenie/Wstęp

Przypis do rozdziału……………………………………………………………………………………

 Rozdział 1,2,3, lub tytuł rozdziału

……………………..……………………………………………………………………………………

 Podsumowanie/Wnioski

……………………………………………………………………………………………………………

W tekście można zamieszczać ponumerowane ilustracje pod warunkiem podania źródła/autora ilustracji wg wzoru:

Fot./il./tabela 1:…(opis), źródło/autor:…(w przypadku źródeł online należy podać datę dostępu)

Literatura: (Wszystkie pozycje bibliograficzne muszą również pojawić się w przypisach w tekście. Pozycje bibliograficzne należy ponumerować, styl bibliograficzny Harvard opisany jest poniżej)

[1]

[2]

Źródła internetowe: (należy przy każdej pozycji w nawiasie podać datę dostępu)

[1]

[2]

Styl bibliograficzny

W tekście należy używać stylu bibliograficznego typu Harvard.

Bibliografia musi zawierać wyłącznie te pozycje, na które powołuje się autor w treści pracy.

Przypisy umieszcza się w nawiasie okrągłym bezpośrednio w tekście w miejscu wymagającym podania źródła lub po cytacie bez podawania pełnego opisu bibliograficznego w przypisie dolnym na stronie.

Przypisy w tekście należy tworzyć wg zasady: ( nazwisko, rok wydania, nr strony)

Forma zamieszczania przypisów w tekście, np. (Gehl, 2009, 35), książki wielu autorów (Malinowski, Kowalska, 2015, s.39), jeśli autorów jest więcej niż 3 (Nowak, Kowalski, Trzeciak i in., 2007, s.20), w przypadku kilku autorów o tym samym nazwisku podajemy również pierwszą literę imienia.

Źródła do stron internetowych należy stosować w formie przypisów na dole strony ponumerowane w trybie ciągłym. Natomiast odnośniki do publikacji i tekstów zamieszczonych online należy opisywać tak samo jak w przypadku publikacji drukowanych z odnośnikami w tekście. Przypisów dolnych można również używać do dodatkowych komentarzy autora do tekstu.

Styl tworzenia pozycji bibliograficznych w spisie literatury:

- należy zamieszczać tylko te pozycje, na które powołał się autor w tekście,

- spis bibliograficzny tworzy się w kolejności alfabetycznej,

- książki: Nazwisko autora, Imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania. Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą). Wydanie (podaje się tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Np. Gehl, J.,2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków: Wydawnictwo RAM,

- praca zbiorowa pod redakcją: Nazwisko, Imię(lub pierwsza litera imienia/imion), skrót. red. (lub ed./eds. dla publikacji angielskojęzycznych), rok wydania. Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą). Wydanie (podaje się tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Np. Schneider-Skalska G., Kusińska E., red., 2017, Miejskie środowisko mieszkaniowe, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

- artykuł/rozdział z pracy zbiorowej: Nazwisko autora, Imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok. Tytuł artykułu/rozdziału: podtytuł. W: inicjał imienia redaktora, nazwisko redaktora, skrót red. Tytuł książki: podtytuł (napisany kursywą). Wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, s. (strony od -do).

Np. Tomecka, J., 2016, O roli dominanty, W: J. Kobylarczyk, red. Wnętrze – wewnątrz i na zewnątrz, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 19-28

- publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, firmy (brak autora):
Nazwa instytucji sprawczej, rok wydania. Tytuł: podtytuł (napisany kursywą). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

Np. Główny Urząd Statystyczny, 2009. Rocznik demograficzny: 2008. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

- artykuł w czasopiśmie: Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania. Tytuł artykułu: podtytuł artykułu. Tytuł czasopisma (napisany kursywą, bez cudzysłowu), numer, s. (strony od – do).

Np. Bieda, K., 2013 Dostępność jako czynnik jakości środowiska mieszkaniowego, Środowisko Mieszkaniowe, 11, s. 17-24

Źródła elektroniczne:

Szczegółowy poradnik można znaleźć pod adresem:

http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/index.php?go=przykladowe_opisy_bibliograficzne

Odnośniki do ogólnych informacji zawartych na stronach internetowych należy zapisywać jako link:

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Sytuacja_Hydrologiczna_Raporty/Sytuacja_hydrologiczna_2020-02-03.pdf ( dostęp 04.02.2020)