Procedura recenzowania

Zasady przeprowadzania procedury recenzji

Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem o charakterze naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą mieć charakter naukowy, tzn. prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z przypisami oraz bibliografią.

Procedura recenzowania

  • Teksty artykułów recenzowane są zgodnie z zasadami double-blind peer review.
  • Każdy artykuł jest recenzowany przez niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  • W przypadku tekstów nadesłanych z zagranicy, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji innej niż narodowość autora pracy.
  • Recenzja artykułu ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia. Formularz recenzji artykułu udostępniony jest na stronie internetowej czasopisma lub dostępny w redakcji czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment
  • Zasady przeprowadzania procedury recenzji są opisane na stronie internetowej czasopisma lub dostępne w redakcji czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji są ujawniane raz w roku do publicznej wiadomości. Lista recenzentów współpracujących dla poszczególnego wydania „Środowiska Mieszkaniowego” drukowana jest w stopce redakcyjnej.

Autor przesyłający publikację do czasopisma jest informowany o akceptacji tematu artykułu oraz o przesłaniu artykułu do recenzenta. Każda recenzja jest zakończona wnioskiem recenzenta o dopuszczeniu, dopuszczeniu po korekcie lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji. Redakcja po otrzymaniu recenzji w wyznaczonym terminie kontaktuje się z autorem w celu uwzględnienia ewentualnych uwag recenzenta w tekście publikacji. Autor artykułu jest zobowiązany w określonym przez Redakcję terminie dokonać korekty tekstu, a następnie przesłać go do Redakcji. Niedotrzymanie terminu przez autora może skutkować brakiem opublikowania artykułu w czasopiśmie Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment.

 Obowiązki recenzenta

  • Recenzent informuje Redakcję o wykrytych nadużyciach w treści recenzowanej publikacji.
  • Recenzent nie wykorzystuje tekstów powierzonych mu do oceny.
  • Recenzent nie kontaktuje się z autorami artykułów bez zgody redakcji.
  • Recenzent dokonuje oceny powierzonego mu tekstu w sposób obiektywny

Recenzent w przypadku podejrzenia o plagiat, podejrzenia o sfabrykowanie danych, podejrzenia o występowaniu „ghostwriting” lub „guest authorship” lub innych nadużyciach dotyczących treści lub autorów artykułów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Redakcję. Redakcja w każdym z ww przypadków będzie stosowała procedury opracowane przez COPE (Committee on Publication Ethics) i stosowane w spornych kwestiach wydawniczych.

Opis procedur dostępny jest na stronie COPE:

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”

„Ghostwriting” występuje w przypadku, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach od redakcji.

„Guest autorship” występuje w przypadku, gdy udział autora publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.