Oświadczenie autora

Pobierz oświadczenie autora

OŚWIADCZENIE AUTORA

……………………………………………………                                        

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………………

……………………………………………………                                        

(adres do korespondencji)

 

……………………………………………………                                         

(e-mail)

……………………………………………………                                        

(miejscowość i data)

 

Oświadczam, że jestem autorem/ką artykułu pt.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

opublikowanego w wydawnictwie Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego - „Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment” 

nr …………………………………………………

  1. ………………………………………………………………………………………………

Wyżej wymieniony artykuł jest/nie jest* wyłącznie moim dziełem i nie narusza praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich oraz nie został wcześniej opublikowany ani złożony do druku w innym czasopiśmie.

Jeśli osoby inne niż autor miały udział w powstawaniu pracy należy wymienić:

……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko                                                                                                                                               Udział w %

…………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko                                                                                                                                               Udział w %

Zapoznałem/am się i akceptuję zasady publikacji utworów i polityki prywatności określone przez Redakcję „Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment”, i które dostępne są na stronie internetowej czasopisma w dziale „Prawa autorskie i udostępnianie”.

………………………………………

Podpis

*niepotrzebna skreślić