Oferta wydawnicza rok 2021

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE/HOUSING ENVIRONMENT


20 pkt w wykazie czasopism naukowych w 2020 r.
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

OFERTA WYDAWNICZA NA ROK 2021
„PRZESTRZEŃ, ARCHITEKTURA, NATURAˮ

Szanowni Państwo,                   

W 2021 r. redakcja planuje wydanie kolejnych numerów czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, których tematem wiodącym będzie hasło: „przestrzeń, architektura,
natura”.

Przestrzeń, architektura, natura to pojęcia, które określają wszechstronne wzajemne relacje
zachodzące w kształtowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz założeń architektoniczno -
urbanistycznych na określonych obszarach terenów objętych działalnością człowieka. Szczególnie ró wnie ż
wpływają na jakość środowiska mieszkaniowego. To one decydują o kompozycji i pięknie, ładzie
przestrzennym, harmonii z otoczeniem, etc. w środowisku mieszkaniowym. Mają ta k że wpły w n a ja k oś ć
miejskich struktur przestrzennych w strefach zurbanizowanych i siedliskach ludzkich oraz percepcję i jakość
życia człowieka.

Redakcja oczekuje od Państwa materiałów związanych z tematyką środowiska mieszkaniowego, oryginalnych, wysokiej jakości, z uwzględnieniem m.in. własnej działalności naukowej stanowiącej podsumowanie badań, bądź twórczości projektowej.

Warunki publikacji artykułu

Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z przypisami oraz bibliografią. Objętość całości tekstu naukowego wraz z przypisami, bibliografią i opisami ilustracji, dostarczonego przez autora musi zawierać maks. 15 tys. znaków (bez spacji) w języku polskim oraz odpowiadające mu tłumaczenie na język angielski. Redakcja publikuje pełne teksty w języku polskim i angielskim dostarczone przez autora według wymogów technicznych określonych w załączniku opublikowanym na stronie internetowej czasopisma:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/szablon-wydawniczy

Autor/autorzy zobowiązani są podpisać oświadczenie autorskie, które są dostępne w załącznikach na stronie internetowej czasopisma w zakładce redakcyjnej. 

Obecnie redakcja przyjmuje materiały od autorów do kolejnych numerów w 2021. Koszt opublikowania artykułu wraz z ilustracjami wynosi: 750,00 PLN + VAT 23% (922,50 PLN brutto). Redakcja wystawia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na osobę/instytucję wpłacającą. Prace redakcyjne nad tym numerem powinny zostać zakończone do początku maja 2021 r. – numer 34/2020 ukaże się w drugiej połowie maja 2021 r.

Zgłoszenia tekstów do kolejnych numerów czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Hous ing En v iron me nt
będą się odbywać poprzez rejestrację na stronie czasopisma i przesłanie abstraktu w systemie OJS:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/user/register

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów i artykułów do numerów w roku 2021, pierwszy termin zgłaszania
abstraktów do numeru 34/35/36/27 2021 to 31.01.2021 r. Autor zgłaszający tekst do czasopisma zobowiązany jest do:

- przesłania pisemnego zgłoszenia abstraktu w terminie do 31.01.2021r. po zalogowaniu się w systemie
na stronie czasopisma wypełnionego wg formularza „zgłoszenie abstraktu” zamieszczonego na stronie w
części dla autorów w zakładce Redakcja:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/zgloszenie-abstraktu

- przesłania w nieprzekraczalnym terminie 20.02.2021r. pełnego tekstu artykułu przez system OJS
strony internetowej czasopisma wraz z ilustracjami w języku polskim oraz jego tłumaczenie na język angielski. Redakcja przekaże autorom informację o wyniku recenzji i ewentualnej potrzebie naniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące licząc od daty przesłania pełnego tekstu artykułu.

- uiszczenia opłaty za publikację najpóźniej do dnia 10.05.2021 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Alior Bank SA oddział w Krakowie, ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków

z dopiskiem: Wydawnictwo Housing Environment

Uwaga: Pełne teksty artykułów nadesłane zgodnie z wymogami technicznymi są poddawane procedurze recenzji niezależnie od dokonania wpłaty.

W ramach opłaty publikacyjnej redakcja zapewnia autorowi: publikację artykułu po pozytywnej recenzji w czasopiśmie drukowanym, nadanie publikacji identyfikatora DOI, zamieszczenie numeru ORCID, egzemplarz autorski czasopisma, publikację artykułu w cyfrowym wydaniu czasopisma naukowego oraz zamieszczenie artykułu we współpracujących z czasopismem bazach danych w celu popularyzacji Państwa dorobku naukowego.

Procedura recenzowania

  • Każdy artykuł jest recenzowany w systemie double-blind peer review przez niezależnych recenzentów.
  • W przypadku tekstów nadesłanych z zagranicy, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji innej niż narodowość autora pracy.
  • Recenzja artykułu ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
  • Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji i formularz recenzji jest podany na stronie https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/procedura-recenzowania
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji są ujawniane raz w roku do publicznej wiadomości. Lista recenzentów współpracujących dla poszczególnych wydań „Środowiska Mieszkaniowego” publikowana jest na stronie internetowej czasopisma:

http://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/lista-recenzentow

Szczegółowe warunki techniczne dla publikacji artykułu są zamieszczone w załączniku lub są do pobrania na stronie internetowej czasopisma. Artykuły nie przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonie wydawniczym nie będą przekazywane do recenzji:

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/instrukcje-dla-autorow
https://housingenvironment.pk.edu.pl/index.php/srodowisko/szablon-wydawniczy

Serdecznie zapraszamy środowisko naukowe, a także architektów i urbanistów oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno – architektonicznym do publikacji na łamach czasopisma naukowego „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment”. Wszelkich dodatkowych informacji udziela redakcja czasopisma telefonicznie lub e-mailem.

Adres redakcji:

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Politechnika Krakowska
Podchorążych 1
30-084 Kraków
tel. 12 628 24 33, fax. 12 628 20 22
e-mail: housingenvironment@pk.edu.pl
housingenvironment.pk.edu.pl

 Z poważaniem
Redaktor Naczelny
Wacław Seruga   

Redaktor
Elżbieta Kusińska